Smluvní podmínky

pro využívání hostingových služeb hostone.cz

I. Úvodní ustanovení

Následující smluvní podmínky upravují právní vztah mezi:

Poskytovatelem

Ing. Petr Benhák
Pod Jarovem 2032/22
13000 Praha 3
IČO: 01524348
poskytovatel není plátcem DPH

Zákazníkem

Zákazníkem se ve smyslu těchto podmínek stává každý, kdo si objednal hostingové služby prostřednictvým webových stránek poskytovatele, elektronickou poštou nebo jiným způsobem. Odesláním objednávky vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito Podmínkami.

II. Trvání, vznik a zánik smluvního vztahu

 1. Mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká platný právní vztah definovaný těmito Podmínkami v okamžiku schválení objednávky Poskytovatelem.
 2. Smluvní strany souhlasí s tím, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc (30 dní). Výpověď se zasílá výhradně písemnou formou a lhůta začíná běžet od prvního dne po doručení výpovědi druhé straně.
 3. Ze strany poskytovatele lze smlouvu vypovědět okamžitě bez předchozího upozornění, pokud zákazník trvale porušuje povinnosti vyplývající z těchto podmínek.
 4. Pokud je smouva vypovězena ze strany poskytovatele, má uživatel nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období.
 5. Pokud je smlouva vypovězena ze strany zákazníka, nemá nárok na vrácení částky za již uhrazené období, po které mu nebude služba poskytována.

III. Definice pojmů

Hostingová služba
Služba poskytovaná za účelem chodu internetové aplikace, mailů apod. Obsah, předmět a cena služeb je definována aktuální nabídkou na webových stránkách poskytovatele.
Webové stránky poskytovatele
Stránky přístupné na adrese http://www.hostone.cz/.
Server
Počítač připojený k síti Internet prostřednictvím něhož jsou poskytovány hostingové služby.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel zajistí dle objednávky zákazníka nepřetržitý provoz hostingových služeb a odpovídající technickou podporu. Nevztahuje se na okolnosti uvedené v čl. V odst. 1, 2 a 4.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv zákazníkem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého zákazníkem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.
 3. Zákazník bere na vědomí, že při poskytování hostingových služeb může i přes veškerou snahu poskytovatele dojít ke ztrátě nebo poškození zákazníkových dat. Zákazník je sám odpovědný za zálohování vlastních dat a poskytovatel nenese za ztrátu či poškození dat žádnou odpovědnost.
 4. Zákazníkovi je zakázáno prostřednictvým poskytované hostingové služby:
  1. Nabízet, nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR nebo platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána a je povinný jednat v souladu s dobrými mravy.
  2. Propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.
  3. Rozesílání nevyžádané pošty (spamu).
  4. Šířit viry, trojské koně apod.
  5. Provozování aplikací nadměrně přetěžující servery poskytovatele.
  6. Nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál.
  7. Pužívat aplikace přetěžující databázové servery Poskytovatele (například z důvodu špatné indexace apod.).
  8. Využívat FTP prostor pro ukládání nadměrného množství dat, které přímo nesouvisí s provozovanou prezentací.
  9. Narušit bezpečnost serveru poskytovatele, nebo se o ni pokoušet.
 5. V případě porušení povinností vyplývajících z odst. 4 je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb. Posouzení, zda zákaník porušuje některou povinnost uvedenou v odstavci 4 je plně v kompetenci poskytovatele.
 6. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohli poškodit pověst nebo dobré jméno poskytovatele.
 7. Zákazník odpovídá za škodu, kterou způsobí poskytovateli nebo třetím stranám, která vznikne porušením povinností stanovených zákazníkovi v těchto podmínkách. Poskytovatel má právo žádat po zákazníkovi náhradu takto způsobené škody a to i včetně ušlého zisku.
 8. Zákazník bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a bez písemného souhlasu nesmí užívání služeb umožnit třetí osobě.
 9. Zákazník odpovídá i za škodu způsobenou poskytovateli v důsledku jakéhokoli neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
 10. Zákazník je povinnen neprodleně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se obsahu smluvních podmínek, zejména adresy.
 11. Poskytovatel má právo uvádět zákazníka v seznamu svých referencí, včetně jeho loga a odkazu na jeho webové stránky.
 12. Zákazník odpovídá za správnost jím uvedených údajů a sám odpovídá za škody, které mu v případě uvedení chybných údajů vzniknou.
 13. Poskytovatetel zajistí na základě objednávky registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout.
 14. V případě, že Poskytovatel pro zákazníka zajišťuje registraci doménového jména, zákazník se zavazuje plnit všechny povinnosti vyplývající z příslušných smluv a všeobecných podmínek upravujících registraci a správu doménových jmen.
 15. Zákazník poskytne Poskytovateli potřebnou součinnost.

V. Závady, odstávky, řešení sporů

 1. Uživatel bere na vědomí, že může docházet ke dočasnému zhoršení kvality, nedostupnosti nebo omezení poskytovaných služeb.
 2. Poskytovatel je oprávněn provádět odstávky serverů a to především za účelem aktualizace software a údržby nebo výměny hardware. Odstávky budou v rámci možností realizovány v době sníženého provozu, ted o víkendech a v nočních hodinách.
 3. Poskytovatel uvede na svých webových stránkách seznam veškerých známých výpadků a poruch.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost služeb, ztrátu, poškození nebo únik zákaznických dat v důsledku zásahu vyšší moci (požár, povodeň, ...), nebo v důsledku závad na zařízení jiných dodavatelů, jedná se zejména o výpadky připojení k Internetu nebo elektrické energie nebo způsobené třetími osobami.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které zákazníkovi nebo třetím stranám vzniknou ztrátou, poškozením nebo únikem zákazníkových dat. Stejně tak nenese odpovědnost za škody vzniklé v případech uvedených v odstavci 1, 2 a 4.
 6. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé při plnění této těchto podmínek jednáním.

VI. Platby

 1. Cena za služby je stanovena dle aktuálního ceníku na webových stránkách poskytovatele nebo individuální dohodou, platnou v den uskutečnění objednávky zákazníkem.
 2. Zákazník je povinnen platit pravidelné poplatky a to v době jejich splatnosti. Poplatky se platí na základě výzvy k platbě, zasílané elektronickou poštou 14 dní před koncem období, na kterou má zákazník službu předplacenou.
 3. Zákazník je povinnen u platby uvádět správný variabilní symbol, pokud tak neučiní, může být platba vedena jako neuhrazená, což může vést ke zrušení služby podle odstavce 5.
 4. Za uhrazenou platbu vystaví poskytovatel fakturu - daňový doklad a to nejdéle 30 dní po úspěšném obdržení a identifikaci platby.
 5. Poskytovatel má právo zrušit službu zákazníkovi, který je v prodlení s platbou za službu více než 20 dní. O zrušení služby je zákazník informován prostřednictvým mailu. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstranit zákaznická data, za jejich ztrátu nenese odpovědnost.

VII. Závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu textu podmínek. O této změně bude zákazníka informovat nejméně jeden měsíc předem jejich uvedením v platnost prostřednictvým webových stránek poskytovatele, mailu, telefonem, nebo jinou vhodnou formou.
 2. Smluvní strany uznávají závaznost těchto smluvních podmínek.
 3. Právní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně neupraveny se řídí právními předpisy platnými na území ČR, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.